آموزش تخته نرد به زبان ساده

آموزش تخته نرد به زبان ساده

موضوع اصلی که در آموزش تخته نرد باید به آن بپردازیم نحوه چیدن تخته نرد می باشد. برای شروع این بازی هر بازیکن باید یک تاس پرتاب کند و هر یک از این دو نفر که عدد بیشتری همراه با تاس خود بیاورد می تواند بازی را آغاز کند. اگر هم هر دوی افراد تاس مساوی بیاورند باید دوباره تاس را پرتاب کنند.
سپس بدین صورت بازی تخته نرد شروع می شود و باید به سراغ نحوه چیدن تخته نرد برویم. برای نحوه چیدن تخته نرد ابتدا باید به عدد روی تاس نگاه کنید چون عدد روی تاس نشان می دهد که مهره ها در چه تعداد خانه باید حرکت داده شوند. در اخر هم مهره ها به صورت رو به جلو و همراه با یک سری قانون حرکت داده می شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پس از نحوه چیدن تخته نرد نوبت به نحوه حرکت دادن مهره ها می رسد که مهره ها با توجه به عدد روی تاس به خانه باز می توانند جا به جا شوند. خانه باز هم خانه ای است که دو مهره یا تعداد بیشتری از مهره های حریف پر نشده باشد که در آموزش تخته نرد به آن خواهیم پرداخت. عدد های موجود بر روی تاس تشکیل حرکت های جداگانه می دهد.
برای مثال اگر یک فرد عدد تاس اش ۵ و ۳ باشد می توانید یکی از مهره های خود را پنج خانه و دیگری را سه خانه جلوتر ببرد و قرار دهد. از طرفی می تواند یک مهره را هم هشت خانه به جلو ببرد و در یک خانه باز یا خانه بسته که اشاره کردیم قرار دهد. خانه بسته هم خانه ای هست که دو مهره یا مهره های بیشتری از حریف آن خانه را پر کرده باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.